Sauna Vereniging België

Algemene voorwaarden Un Peu d'O (van toepassing vanaf 1 augustus 2011)

1. Inhoud van de overeenkomst:
Iedere contractuele verhouding tussen één of meerdere bezoekers of gebruikers van de faciliteiten van BVBA Un Peu d'O, wordt automatisch en van rechtswege beheerd door onderhavige contractvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

2. Prijzen en eventuele speciale aanbiedingen en promoties:
Deze zijn steeds beperkt in de tijd en voor wat de eventuele verkoop van roerende goederen betreft, slechts zolang de voorraad strekt. Eventuele aanbiedingen en/of promoties zijn nooit combineerbaar met eventuele kortingen die door Un Peu d'O worden toegestaan. De prijs is afhankelijk van het aantal personen en het aantal uren waarvoor een ruimte wordt gehuurd. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze tarieven van toepassing voor personen vanaf 16 jaar.

3. Conformiteit:
Onze faciliteiten voldoen aan de ter zake geldende normen en richtlijnen. Al de verbintenissen van Un Peu d'O zijn middelenverbintenissen en kunnen nooit worden opgevat als resultaats-verbintenissen in welke zin ook. Un Peu d'O voert reinheid en hygiëne hoog in het vaandel, wij verwachten van de bezoekers en gebruikers dat zij alle nodige inspanningen leveren om dit te allen tijde te respecteren en daaraan volle medewerking te verlenen. Bij weerspannigheid of diefstal wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.

4. Reservaties en voorschotten:
4.1 U kunt op 4 manieren reserveren: aan onze inkombalie tijdens de openingsuren, per telefoon tijdens dezelfde openingsuren, per e-mail, of via onze website online. Iedere vorm van reservering impliceert automatisch en van rechtswege dat u zich akkoord verklaart met de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden en huisregels.
4.2 Iedere reservatie zal door ons per e-mail worden bevestigd mits naleving van het betalen van de reservatiewaarborg, daarom verzoeken wij ter gelegenheid van de reservering uw e-mailadres mee te delen bij de reservering. U dient Un Peu d'O onmiddellijk te contacteren indien dit niet overeenstemt met de gemaakte reservatie.
4.3 Uw reservatie wordt door Un Peu d'O als definitief weerhouden na effectieve ontvangst van de onveranderd vastgestelde reservatiewaarborg van 60 EUR dewelke bij voorkeur in contanten wordt vereffend aan onze inkombalie dan wel via overschrijving op ons Bankrekeningnummer BE 46 363-0654261-36, binnen de 5 dagen na reservatie. In geval van bankoverschrijving, dient U de gestructureerde mededeling te vermelden welke U per e-mail of per brief toegezonden krijgt. Reservatiewaarborg voor wellnessbehandelingen en -arrangementen bedraagt 50% van de totale prijs.
4.4 Bij een last minute reservatie, dit is een reservatie slechts 7 dagen voor gebruik van onze faciliteiten, dient u de volledige som van het gereserveerd arrangement op dezelfde dag van reservatie te voldoen. Deze reservatie kan in principe enkel via online module op onze website. Desnoods kunt u ook ter plaatse of telefonisch een last minute reservatie boeken, dan wel met betaling via contanten, overschrijving op de bankrekening of bancontact.
4.5 In het geval u een lastminute reservatie boekt waarbij de klant gebruik maakt van overschrijving of storting, dient de klant een bewijs van betaling onmiddellijk door te mailen naar info@unpeudo.be.
4.6 Indien u in het bezit bent van een cadeaubon, volstaat het om het nummer van de cadeaubon door te geven en aankoopdatum. Bij het niet nakomen van de afspraak, vervalt de cadeaubon.
4.7 U dient bij aanvang van de reservatie uw identiteitsgegevens aangegeven met een (*) op deze overeenkomst in te vullen. Un Peu d'O behoudt zich het recht voor deze gegevens te verifiëren aan de hand van uw identiteitskaart. Indien u de verplichte velden niet wenst in te vullen, behoudt Un Peu d'O zich het recht voor een waarborgsom van € 200 te vragen. Deze som wordt in mindering gebracht van het verschuldigde eindbedrag.

5. Annulering:
5.1 Heeft de gebruiker of bezoeker de reservatiewaarborg van 60 EUR betaalt, en annuleert hij of zij binnen de 96u voor aanvang van uw geplande bezoek aan onze faciliteiten, blijft de betaalde reservatiewaarborg van 60 EUR definitief- en onherroepelijk verworven door Un Peu d'O bij wijze van vergoeding voor gemaakte administratieve kosten. De geïnteresseerde gebruiker of bezoeker kan als dan evenmin recht opzichtens Un Peu d'O laten gelden, evenmin teruggave van de reservatiewaarborg. Komt u niet opdagen op uw afspraak, dan wordt de volledige prijs van uw bestelde huurperiode of arrangement aangerekend. De klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen. Enkel in onderling overleg kan een afwijking worden toegestaan.
5.2 Wij brengen de klant via aangetekend schrijven op de hoogte van het verschuldigd bedrag. Het verschuldigd bedrag dient binnen de 7 dagen op rekeningnummer BE 46 363-0654261-36 te worden gestort. Bij niet betaling zullen wij opdracht geven aan het advocatenkantoor om het verschuldigde bedrag te innen. De kosten die gemaakt worden door het advocatenkantoor zullen in rekening worden gebracht aan de klant die het bedrag aan Un Peu d'O verschuldigd is.
5.3 Het bovenstaande geldt behoudens andersluidende afspraken en akkoorden tussen partijen, onder meer doch niet uitsluitend in geval van legitieme redenen van afzegging of annulatie. Alleen Un Peu d'O is bevoegd om de voorgehouden legitimiteit te onderzoeken en te beoordelen met uitsluiting van ieder ander, uitgezonderd de rechtelijke macht. In geval van vergissing of materiële misslag bij noteringen van reservatie door Un Peu d'O of haar aangestelde, heeft de gebruiker of bezoeker recht op terugbetaling van de al vereffende reservatiewaarborg van 60 EUR te dien einde van Un Peu d'O onverminderd behouden blijft. In geen enkel geval zoals in voorgaande alinea omschreven, kan de gebruiker of bezoeker aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding, hetzij in natura hetzij in speciën, onverminderd het recht van Un Peu d'O om alsdan commerciële toegevingen te doen maar zonder dat zulks tot afdwingbare rechten aanleiding kan geven.
5.4 Bij tijdige annulatie d.w.z. ten laatste 96 uur voor aanvang van uw geplande bezoek aan onze faciliteiten, wordt het betaald voorschot niet terugbetaald, maar op een wachtrekening van Un Peu d'O geplaatst teneinde de gebruiker of bezoeker mogelijkheid te bieden dit voorschot aan te wenden bij zijn volgende reservatie binnen de 6 maanden na de annulatie. Na het verstrijken van 6 maanden na de annulatie, wordt het voorschot als administratiekost aangerekend. Deze termijn kan in geen enkel geval worden gestuit.
5.5 Geldige annulaties dienen online te gebeuren. Telefonische annulaties worden niet als rechtsgeldig beschouwd.
5.6 Het niet betalen van uw voorschot geldt niet als annulatie!
5.7 Indien u een arrangement of een wellnessbehandeling, massage,... gereserveerd heeft en u annuleert binnen de 48 uur voor aanvang van de behandelingen wordt 50% van de totale prijs in rekening gebracht. Annuleringen binnen de 24 uur voor aanvang van de behandelingen worden volledig (100%) in rekening gebracht. Uiteraard blijft ook de som voor de geplande behandeling verschuldigd indien men zonder verwittiging niet opdaagt voor deze behandeling. Annulering van de wellnessbehandelingen, -arrangementen dienen telefonisch te gebeuren.

6. Saldobetaling na gebruik:
Het onder aftrek van de betaalde reservatiewaarborg van 60 EUR nog verschuldigde saldo bij het einde van de gebruiksperiode, inclusief kosten van genoten behandelingen, arrangementen, geconsumeerde dranken en bestelde snacks, worden bij voorkeur contant betaald terstond naar aanleiding van het verlaten van de faciliteiten van Un Peu d'O, dan wel terstond vereffend via bankcontact. Niet-betaling dan wel laattijdige betaling brengt automatisch en van rechtswege een schadevergoeding ten gunste van Un Peu d'O, een éénmalige forfaitaire schadevergoeding van 10% van het aldus nog te vereffenen saldo vermeerderd met een interest van 12%, verschuldigd is vanaf het tijdstip van ingebreke zijn. Het aldus nog verschuldigde bedrag dient binnen de 7 kalenderdagen toe te komen op ons rekeningnummer BE 46 363-0654261-36, zo niet behouden wij ons het recht voor om desgevallend tot gedwongen invordering over te gaan. De kosten die gemaakt worden door het advocatenkantoor zullen in rekening worden gebracht aan de klant die het bedrag aan Un Peu d'O verschuldigd is.

7. Cadeaubonnen:
7.1 Cadeaubonnen kunnen worden aangekocht aan onze inkombalie, dan wel per telefoon of per e-mail worden besteld.
7.2 Cadeaubonnen worden contant vereffend bij de afhaling aan onze inkombalie dan wel voorafgaandelijk aan de uitgifte ervan vereffend op ons rekeningnummer BE 46 363-0654261-36. Bij betaling ter bank kan u na creditering van ons voornoemd rekeningnummer de cadeaubon afhalen aan onze inkombalie, dan wel en op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek verzenden wij deze per post aan het door u opgegeven adres. Indien u voor laatste mogelijkheid kiest, wordt de overeenstemmende prijs van de cadeaubon automatisch verhoogd met een onveranderlijk bedrag van 3 EUR ten titel van verschuldigde administratieve- en portkosten. Un Peu d'O kan evenwel nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies- dan wel verkeerde bestelling van poststukken.
7.3 De cadeaubonnen zijn genummerd. Wil zo vriendelijk zijn de begunstigde van de cadeaubon erop te wijzen dat bij het te gelde maken van de cadeaubon en naar aanleiding van de voorafgaandelijke reservatie, hij of zij bij voorkeur opgave dient te doen van het corresponderende nummer van de cadeaubon opdat geen vergissingen zouden kunnen ontstaan.
7.4 De cadeaubonnen van Un Peu d'O hebben een geldigheidsduur van 6 maanden te rekenen vanaf dag van uitgifte. Na vervaldatum kan er geen compensatie worden geboden.
7.5 In geval van ongewild verlies of diefstal of vernietiging anderszins, u gelieve Un Peu d'O daarvan te verwittigen. Un Peu d'O zal dan het nodige doen teneinde het corresponderende nummer van de cadeaubon te blokkeren opdat niet-begunstigde derden er geen gebruik of misbruik zouden kunnen van maken.
7.6 Cadeaubonnen worden principieel niet ingeruild noch op verzoek van diegene die de cadeaubon heeft aangekocht en evenmin op verzoek van de begunstigde ervan; cadeaubonnen kunnen in geen enkel geval tegen speciën worden ingeruild.

8. Kinderen en jeugdige personen:
8.1 Kinderen en jeugdige personen tot en met de leeftijd van 17 jaren, zijn steeds vergezeld van minstens een volwassen - en meerderjarige persoon die minstens de leeftijd van 21 jaren zal hebben bereikt. 8.2 De volwassen(-en) die de kinderen of jeugdige personen tot en met de leeftijd van 17 jaar vergezellen, worden geacht de wettelijke vertegenwoordigers te zijn van voornoemde kinderen en jeugdige personen, minstens de veronderstelde toelating te hebben verkregen door diegene(-n) die over vernoemde kinderen en jeugdige personen het ouderlijk gezag of daarmee gelijkgestelde uitoefenen. Un Peu d'O kan niet verplicht worden noch verondersteld worden daaromtrent de nodige voorafgaandelijke controle door te voeren. 8.3 Voor het geval Un Peu d'O of haar aangestelden het vermoeden dan wel ernstige indicatie van inbreuken op het bovenstaande zouden hebben, behouden Un Peu d'O en haar aangestelde zich het recht voor om zowel de kinderen en jeugdige personen voornoemd als de begeleidende volwassen(-en) zoals bovenvernoemd de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen. Alsdan blijft evenwel het nog verschuldigde saldo verschuldigd en wordt gehandeld zoals in artikel 5.3 voornoemd.

9. Aansprakelijkheid bij ongevallen:
9.1 Un Peu d'O kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen met lichamelijke- en/of materiële schade in de faciliteiten van Un Peu d'O, veroorzaakt door het foutieve of onvoorzichtige gebruik van de faciliteiten en hetzelfde geldt voor het gebeurlijke ongevallen op de parking en de toegangswegen tot de faciliteiten van Un Peu d'O.
9.2 Un Peu d'O is evenmin verantwoordelijk voor beschadigingen van persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief vandalisme, diefstal, onrechtmatig gebruik of verbruik, evenals (on-)vrijwillige slagen en verwondingen toegebracht door derden waarvan Un Peu d'O niet dient in te staan, enz., zonder dat deze opsomming limitatief is.

10. Aansprakelijkheid bij schade:
10.1 Wanneer schade aangebracht wordt aan het gehuurde complex bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden en wanneer het complex gesloten is om deze reden, zal u een bijkomende schadevergoeding betalen van €500 per dag.
10.2 Wanneer u een product toevoegt aan een van onze baden (Stoombad, sauna, zwembad, whirlpool,…), zal u een schadevergoeding moeten betalen van € 1000 per faciliteit. 10.3 Wanneer er zelfs ongewilde schade wordt toegebracht aan de faciliteiten van Un Peu d'O, behoudt Un Peu d'O zich het recht voor om corresponderende schadevergoedingen daarvoor te vorderen lastens de gebruikers of de bezoekers die de beschadiging hebben toegebracht en/of diegene die voor hen dient in te staan, dan wel en op eenvoudig vertoon van de overeenstemmende factuur, het aldus beschadigde of het beschadigde onderdeel op kosten van de gebruikers of de bezoekers en/of diegene die voor hen dient in te staan en die aan de oorzaak ervan liggen, onmiddellijk te doen herstellen mede teneinde aldus de schade zoveel als mogelijk te beperken.
10.4 Badjassen, handdoeken en de Sonos - bediening (afstandsbediening voor de muziek )worden na afloop van het saunabezoek direct aan de receptie afgegeven. Zijn deze verdwenen of is er schade aan na het saunabezoek behoudt Un Peu d'O zich het recht voor om corresponderende schadevergoedingen daarvoor te vorderen lastens de gebruikers of de bezoekers die de beschadiging hebben toegebracht en/of diegene die voor hen dient in te staan, dan wel en op eenvoudig vertoon van de overeenstemmende factuur.
10.5 Het wordt de klant uitdrukkelijk verboden te roken in de ruimte, eigen drank of eten mee te brengen of elektrische apparaten te gebruiken. Vuilnis moet in de daartoe bestemde plaatsen gedeponeerd worden. De niet-naleving hiervan geeft Un Peu d'O het recht om een schadevergoeding van € 50 in rekening te brengen.
10.6 Wanneer u het saunacomplex extreem nat of extreem vuil achter laat (voorbeeld: etensresten of andere voorwerpen in de baden, gebroken glazen doorheen het complex, kauwgom, gebruik van massageolie, het uitsmeren van diverse producten op vloer, muren, ramen...) De niet-naleving hiervan geeft Un Peu d'O het recht om een schadevergoeding van € 60 in rekening te brengen.

11. Tijdelijk gebruiksrecht tegen vergoeding:
11.1 De gebruikers of bezoekers van de faciliteiten van Un Peu d'O hebben het recht op ongehinderd- en ononderbroken gebruik van de door hen gereserveerde faciliteiten tegen betaling van de overeengekomen prijs waaromtrent u alle details terugvindt zowel aan onze inkombalie als op de website. Uitzondering geldt echter wel wanneer omwille van veiligheidsredenen of omwille van dringende noodwendigheid of interventie een onderbreking zich opdringt, in welke Un Peu d'O zich inspant om de interventie en de corresponderende stoornis in zo kort als mogelijke tijdsspanne af te handelen, en in welk geval de gebruiker(-s) of bezoeker(-s) recht hebben op teruggave "pro rata temporis" van de bepaalde prijs maar zonder dat zulks enig ander recht ten laste van Un Peu d'O kan doen ontstaan.
11.2 Uiterlijk bij het verstrijken van de duur van het aldus gereserveerde tijdsblik, zijn de gebruikers of bezoekers van de faciliteiten van Un Peu d'O gehouden om de unit te verlaten, zulks opdat Un Peu d'O onmiddellijk het nodige kan doen zodat volgende gebruikers en bezoekers de faciliteiten kunnen ter beschikking krijgen in zelfde staat van netheid, reinheid en hygiëne zoals de afgaande gebruikers en bezoekers. Om die redenen zijn wij u dan ook verplicht om het laattijdig verlaten van de private faciliteiten aan te rekenen aan een forfaitair bedrag van 25 EUR voor de eerste 10 minuten vertraging dewelke aldus is ontstaan, te vermeerderen met 1 EUR per verdere minuut vertraging bij het verlaten van de private faciliteiten. Indien het vertraagt langer dan 10 minuten duurt, behouden wij ons het recht voor om zelf de private faciliteiten te betreden zonder verdere verwittiging, en alsdan de passende maatregelen te treffen die zich opdringen.
11.3 Teneinde zulkdanige onaangenaamheden te vermijden, zal Un Peu d'O ongeveer 10 minuten voor het verstrijken van het gereserveerde tijdsblok, de gebruiker en bezoeker discreet akoestisch verwittigen dat het gereserveerde tijdsblok stilaan ten einde loopt.

12. Hygiëne, gezondheid en veiligheid:
12.1 Vooraleer u in privacy gebruik maakt van onze faciliteiten, is in het belang van eenieder en niet in het minst van uzelf, het nemen van een uitvoerige douche en een omstandige voetontsmetting die u in de units aantreft, zonder meer verplichtend.
12.2 Un Peu d'O rekent erop dat u onze faciliteiten gebruikt, in al zijn aspecten, als een goed huisvader die met redelijk omzichtigheid handelt en te allen tijde ongevallen of kwetsuren tracht te vermijden; Un Peu d'O voert veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel, wij verwachten van de gebruikers en de bezoekers mede in het belang van eenieder en niet in het minst van uzelf, net hetzelfde. U bent verplicht om een handdoek te gebruiken in de sauna, te douchen na het gebruik van sauna of stoombad alvorens het zwembad te gebruiken en droog in de relaxzetels te rusten
12.3 De faciliteiten die u in privacy kan genieten zijn geenszins speellocaties noch werden zij met dat oogmerk ontworpen of uitgevoerd. Het in het water duiken vanaf de rand of het uitvoeren van balspelen is te allen tijde verboden.
12.4 De gebruiker dient er steeds rekening mee te houden dat de door ons ter beschikking gestelde faciliteiten als natte ruimten zijn te beschouwen, waarbij vooral de steense structuren zoals inz. De vloeroppervlakte, steeds door benatting of waterfilm ten gevolge van condensatievocht gevaar voor uitschuiving of evenwichtsverlies met zich kunnen brengen, zodat passende voorzichtigheid en badslippers te allen tijde geboden is. Het gebruik van badslippers is verplicht in onze units. Indien gebruiker geen eigen badslippers bij zich heeft, kunnen deze aangekocht worden.
12.5 Het personeel van Un Peu d'O heeft steeds het recht om de ruimte te betreden tijdens de duur van de saunasessie bij (dreigend) gevaar, zelfs indien de klant hier niet mee instemt.
12.5 De gebruikers en/of bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door privé-sauna Un Peu d'O ter beschikking gestelde faciliteiten.

14. Toepasselijk recht :
Het Belgisch intern recht is steeds van toepassing, eventuele geschillen worden bij voorkeur in der minnen geregeld en op basis van redelijkheid en evenwichtige benadering, zo niet zullen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement ANTWERPEN bevoegd zijn om van de geschillen en betwistingen van gelijk welke aard, kennis te nemen en erover te oordelen. De klant die de saunasessie reserveerde, zal door Un Peu d'O aansprakelijk gesteld worden.

Wij wensen u een aangenaam verblijf toe in ons saunacomplex. Het Un Peu d'O Team.